Fordeler og tilbud for våre medlemmer

Som medlem hos Norsk Sangerforbund (NSF) får du og ditt kor tilgang på flere gode fordeler og tilbud.

Medlemsfordeler

NSF har mange egne støtteordninger, noen er også gjennom organisasjoner vi er medlem av eller samarbeider med, som er finansiert av det offentlige. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister- vi har ikke tatt demed her, siden det er store lokale variasjoner. Se på: Musikk.no

I fanene under finner du oversikt over de støtteordningene som omfatter NSF sine medlemmer.

Sangfaglige tiltak

Skal koret ditt gjøre noe for å heve den sangfaglige kvaliteten i koret? Da kan dere søke om støtte til dette fra NSF!
Med sangfaglige tiltak menes alle kurs, seminarer med mer som er ment å heve koret sangfaglig. Dette er ikke ment som en ren konsertstøtte, det kan man søke om støtte til fra sitt lokale musikkråd.

1. Det skal kun søkes til sangfaglige tiltak gjennomført av NSFs medlemmer. (Det må derfor begrunnes hvorfor dere mener dette er et sangfaglig tiltak i beskrivelsen.)

2. Søknadsbeløpet kan ikke overgå utgiftsbeløpet, men må være saklig begrunnet med et budsjett.3. Maks bevilgningsbeløp er på 10.000,-Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjemaet finner du her.

Støtte til utvikling av dirigenter

I NSF har vi satt av et fond til utvikling av dirigenter, dette administreres av musikkrådet i NSF. Ditt kor kan søke om støtte til kurs, seminarer eller andre fagutviklende tiltak for deres dirigent. Mentorordningen og dirigentkursene i regi av Koralliansen er meget aktuelle opplegg som dette fondet kan være med på å dekke. Søknader vurderes fortløpende av musikkrådet.
Send søknad per epost, der dere beskriver tiltak og kostnad- det er stor sannsynlighet for å få et positivt svar på søknaden!

Søknadsskjema for dirigentutvikling Norsk Sangerforbund kan du laste ned her: Soknaddirigentfond NSF

Skjemaet er i PDF-format. For å å få åpnet det eller sendt inn dette skjemaet med utfylt tekst kan det være nødvendig å laste ned skjemaet på egen pc, åpne det i en program for pdf-lesing som for eksempel adobeacrobat. Da kan man fylle det ut og lagre det med endringer, for deretter å legge ved skjemaet som vedlegg i mailen. Du kan også kopiere alt innholdet fra skjemaet og lime det direkte inn i en mail.

Tonens Makt

Tonens Makt er nyhetsbladet til NSF Dette sendes ut digitalt 2-3 ganger pr. år og tar for seg nyheter fra styret, samt reportasjer og innlegg fra korene. Send innlegg til NSF eller direkte til sekretær/redaktør Birgit Stav. Vi gleder oss til å høre om sangertreff, jubileer og konserter!

Distrikts- og Landsangerstevner, Nordiske Stevner

Det arrangeres stevner i regi av distriktsforbund og NASOM som alle kan delta på. Dette gir en unik mulighet for kor og korister til å treffes i større sammenhenger, både for utvikling av sangen og knytte nye bånd.

Dirigentfondet i Koralliansen

I tillegg til NSF sin egen støtteordning for dirigentuvikling, har også Koralliansen et dirigentfond man kan søke om støtte fra her.

Momskompensasjon

Som frivillig organisasjon har vi ikke momsfritak som bedrifter har, men vi har et tilbud om en delvis erstatning gjennom momskompensasjonen. Dette betyr at det hvert år settes av en pott i statsbudsjettet til dette, som kulturlivet så må fordele seg imellom. For at ditt kor skal få en kompensasjon for momsutgifter må du sende inn søknad om dette til forbundet. Denne ordningen administreres av forbundets kasserer, og det er viktig å overholde fristene for innsending av skjema.

På skjemaet står det også informasjon om hvordan dette skal gjøres og hvor man retter spørsmål, - Så send inn søknaden!

Søknadskjema finner du her: Moms refusjon 2022

Grasrotandelen

Ditt kor kan motta støtte gjennom Grasrotandelen! Det kreves at dere er registrert i enhetsregisteret og i frivilligregisteret, og målgruppa for ordningen er frivillige lag og foreninger med lokal eller regional aktivitet. Du kan lese mer om ordningen her.

Aktivitetsmidler og produksjonsstøtte

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor.

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke.

1. Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene.
Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her. Frist 15. oktober. ​​

2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her.

Reisestipend fra VOFO

NSF er gjennom Norsk Musikkråd medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

VOFO avholder med jevne mellomrom kurs og arrangementer som mange kor, dirigenter og distriktsforbund kan ha stor glede av. De deler årlig ut blant annet et reisestipend. Fristen for å søke om dette pleier å være i november, du kan lese mer på VOFO sine nettsider. De har også en spennende ressursbank som alle kan benytte seg av, her har de mye spennende stoff rundt temaet voksenopplæring.

På hjemmesiden til Norsk musikkråd finner du en oversikt over de nasjonale støtteordningene.

Medlemstilbud

Vi har gleden av å tilby våre medlemmer reduserte priser hos ulike relevante leverandører, under ser du noen av disse.

ChoirMate

ChoirMate er et digitalt system dere kan bruke til å dele noter og lydfiler, registrere frammøte, aktivteter og fravær, holde oversikt over repertoar, konsertprogrammer, kalenderfunksjoner og mye annet. Norsk Sangerforbund anbefaler ChoirMate for kor som ønsker et godt digitalt verktøy til øving og samhandling.

Som medlem av NSF får koret 20% rabatt på gruppepakken av ChoirMate. Følg lenken NSF og se alle de gode funksjonene koret ditt kan få glede av. Dette gjør korhverdagen enklere både for korist og dirigent. Her er alt koret trenger samlet på ett sted.

Hver av sangerne i koret kan installere ChoirMate på mobiltelefonen og/eller nettbrettet sitt, og så er dere i gang. Mange av funksjonene i ChoirMate kan dere bruke kostnadsfritt. Men - dersom dere ønsker å utnytte samtlige funksjoner i ChoirMate, kan dere prøve ut en gruppepakke hvor dere får ubegrenset lagringsplass samt mye annet nyttig.

Bli bedre kjent med ChoirMate ved å klikke her. Eller, dersom du har lyst til å se en videopresentasjon av verktøyene, kan du klikke her.

Her finner du ChoirMate for iOS
Her finner du ChoirMate for Android

If verdisak- og ulykkesforsikring

Verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring (If-forsikringsavtale - SP899561).
Pris: kr. 40 pr. medlem

Verdisak:
Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 10 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 200 000. Verdisaksforsikringen omfatter for eksempel fane, lydanlegg og instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og opphold underveis. Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 10 000. Maksimal forsikringssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.

Ulykke:
Menerstatning ulykke: Kr. 500 000 | Dødsfallerstatning ulykke: Kr. 50 000

Bestill forsikring hos Norsk Sangerforbund per e-post.

Rutine ved innmelding av skade
1. Koret/enkeltmedlemmet tar kontakt med organisasjonen/dere
2. Dere sender meg en epost med bekreftelse på medlemskap/innmeldt i avtalen
3. NMR sender medlemmet et spørreskjema
4. NMR følger opp med å legge inn skadesak og dokumentasjon skade ring 02400

Råd og veiledning i forbindelse med øvingslokale

Norsk Musikkråd vet at kun 15 – 20 % av alle lokaler som brukes til musikkformål er egnet til bruken. 80 – 85 % er altså uegnet. Det er med andre ord overveiende sannsynlig at lokalet som koret ditt øver i egentlig ikke holder mål. Rommet kan være for lite eller for stort, kan ha for lang eller for kort etterklang, ventilasjon og lysforhold kan være for dårlig, det kan støye fra tekniske installasjoner, naborom og andre omgivelser, lagermulighet, mangler osv.

Gjennom prosjektet Rom for spilleglede ivaretar Norsk Musikkråd også korenes behov for egnete lokaler til både øving og framføring. Prosjektet har bl a utarbeidet tre sjekklister for øverom, hvorav den ene er for kor. Ta en titt på denne for å lære litt om korlokaler og hva du skal se etter for å vurdere rommets egnethet. Sjekklista kan lastes gratis ned her.

Vil du lære mer om musikklokaler bør du sjekke ut «Norsk Musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål». Normene, som også er gratis, finner du her.

For «viderekomne» anbefales "NS 8175" Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse», verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler. NS 8175 må kjøpes fra Standard Norge. Det er viktig at standarden legges til grunn når kommuner og andre skal bygge nye musikklokaler eller pusse opp/bygge om eksisterende lokaler. Hvis kommunen skal i gang med et prosjekt som omfatter lokaler som skal brukes til musikkaktiviteter, så meld fra om at NS 8175 finnes – det er langt fra sikkert at kommunen din er kjent med standarden!

Rabatt på kornoter

Cantando Musikkforlag A/S tilbyr 10% rabatt på deres egne utgivelser når man handler notesett til kor, og 25% rabatt på abonnementsordningene deres. Kor, dirigenter og sangere kan også be om råd og veiledning fra Cantando sine fagfolk når man trenger det- dette kan være både til valg av repertoar og å utforske muligheter som finnes innen noter og repertoar. Ta gjerne kontakt med Cantando, de er der for oss og hjelper oss gjerne!

Norsk Profildesign

Fordeler for medlemmer av Norsk Musikkråd

NSF er medlem i Norsk Musikkråd og alle distrikt/kor kan benytte seg av denne fordelen. Medlemmer av Norsk Musikkråd gis opptil 25% rabatt på alt av profil og reklameprodukter.

Les mer om de ulike mulighetene til profileringsartikler her: https://www.profildesign.no/nm

Hotellavtale med Nordic Choice

NSF har avtale med Nordic Choice hotellene. Dette gir oss rabatt på Comfort, Quality og Clarion Collection hotellene. Se mer om avtalen og rabattkode som oppgis ved bestilling her.