Fordeler og tilbud for våre medlemmer

Som medlem hos NSF får du og ditt kor tilgang på flere gode fordeler og tilbud.

Medlemsfordeler

Norsk Sangerforbund har noen egne støtteordninger, men noen er også gjennom eksterne organisasjoner. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister- vi har ikke tatt med de her, siden det er store lokale variasjoner. I fanene under finner du oversikt over de støtteordningene som Norsk sangerforbund gir ut eller administrerer.

Grasrotandelen

Ditt kor kan motta støtte gjennom Grasrotandelen! Det kreves at dere er registrert i enhetsregisteret og i frivilligregisteret, og målgruppa for ordningen er frivillige lag og foreninger med lokal eller regional aktivitet. Du kan lese mer om ordningen her.

Reisestipend fra VOFO

Norsk sangerforbund er gjennom Norsk Musikkråd medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

VOFO avholder med jevne mellomrom kurs og arrangementer som mange kor, dirigenter og distriktsforbund kan ha stor glede av. De deler årlig ut blant annet et reisestipend. Fristen for å søke om dette pleier å være i november,du kan lese mer på VOFO sine nettsider. De har også en spennende ressursbank som alle kan benytte seg av, her har de mye spennende stoff rundt temaet voksenopplæring.

På hjemmesiden til Norsk musikkråd finner du en oversikt over de nasjonale støtteordningene.

Aktivitetsmidler og produksjonsstøtte

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor.

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke.

1. Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene.
Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her. Frist 15. oktober. ​​

2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her.

Momskompensasjon

Som frivillig organisasjon har vi ikke momsfritak som bedrifter har, men vi har et tilbud om en delvis erstatning gjennom momskompensasjonen. Dette betyr at det hvert år settes av en pott i statsbudsjettet til dette, som kulturlivet så må fordele seg imellom. For at ditt kor skal få en kompensasjon for momsutgifter må du sende inn søknad om dette til forbundet. Denne ordningen administreres av forbundets kasserer, og det er viktig å overholde fristene for innsending av skjema.

Skjemaet finner du her. På skjemaet står det også informasjon om hvordan dette skal gjøres og hvor man retter spørsmål, - Så send inn søknaden!

Sangfaglige tiltak

Skal koret ditt gjøre noe for å heve den sangfaglige kvaliteten i koret? Da kan dere søke om støtte til dette fra Norsk Sangerforbund!
Med sangfaglige tiltak menes alle kurs, seminarer med mer som er ment å heve koret sangfaglig. Dette er ikke ment som en ren konsertstøtte, det kan man søke om støtte til fra sitt lokale musikkråd.

1. Det skal kun søkes til sangfaglige tiltak gjennomført av Norsk Sangerforbunds medlemmer. (Det må derfor begrunnes hvorfor dere mener dette er et sangfaglig tiltak i beskrivelsen.)

2. Søknadsbeløpet kan ikke overgå utgiftsbeløpet, men må være saklig begrunnet med et budsjett.3. Maks bevilgningsbeløp er på 10.000,-Søknadsfrister: 1. juni og 1. november

Søknadsskjemaet finner du her.

Støtte til utvikling av dirigenter

I Norsk Sangerforbund har vi satt av et fond til utvikling av dirigenter, dette administreres av musikkrådet i NSF. Ditt kor kan søke om støtte til kurs, seminarer eller andre fagutviklende tiltak for deres dirigent. Mentorordningen og dirigentkursene i regi av Koralliansen er meget aktuelle opplegg som dette fondet kan være med på å dekke. Søknader vurderes fortløpende av musikkrådet.
Send søknad per epost, der dere beskriver tiltak og kostnad- det er stor sannsynlighet for å få et positivt svar på søknaden!

Søknadsskjema for dirigentutvikling Norsk Sangerforbund kan du laste ned her.

Skjemaet er i PDF-format. For å å få åpnet det eller sendt inn dette skjemaet med utfylt tekst kan det være nødvendig å laste ned skjemaet på egen pc, åpne det i en program for pdf-lesing som for eksempel adobeacrobat. Da kan man fylle det ut og lagre det med endringer, for deretter å legge ved skjemaet som vedlegg i mailen. Du kan også kopiere alt innholdet fra skjemaet og lime det direkte inn i en mail.

Dirigentfondet i Koralliansen

I tillegg til Norsk sangerforbund sin egen støtteordning for dirigentuvikling, har også Koralliansen et dirigentfond man kan søke om støtte fra her.

Medlemstilbud

Vi har gleden av å tilby våre medlemmer reduserte priser hos ulike relevante leverandører, under ser du noen av disse.

If verdisak- og ulykkesforsikring

Verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring (avtale AG03026).
Pris: kr. 40 pr. medlem

Verdisak
Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 10 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 200 000. Verdisaksforsikringen omfatter for eksempel fane, lydanlegg og instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og opphold underveis. Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 10 000. Maksimal forsikringssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.

Ulykke
Menerstatning ulykke: Kr. 500 000 | Dødsfallerstatning ulykke: Kr. 50 000

Bestill forsikring hos Norsk Sangerforbund på tlf. 23 96 63 11 eller per e-post. Kontaktperson i If: Kenneth Sandhåland, Salgssjef. Tlf. 52 73 40 94, mobil: 905 57 486, eller epost.

Ved skade ring 02400

Råd til øvingslokale

Norsk musikkråd vet at kun 15 – 20 % av alle lokaler som brukes til musikkformål er egnet til bruken. 80 – 85 % er altså uegnet. Det er med andre ord overveiende sannsynlig at lokalet som koret ditt øver i egentlig ikke holder mål. Rommet kan være for lite eller for stort, kan ha for lang eller for kort etterklang, ventilasjon og lysforhold kan være for dårlig, det kan støye fra tekniske installasjoner, naborom og andre omgivelser, lagermulighet, mangler osv.

Gjennom prosjektet Rom for spilleglede ivaretar Norsk musikkråd også korenes behov for egnete lokaler til både øving og framføring. Prosjektet har bl a utarbeidet tre sjekklister for øverom, hvorav den ene er for kor. Ta en titt på denne for å lære litt om korlokaler og hva du skal se etter for å vurdere rommets egnethet. Sjekklista kan lastes gratis ned her.

Vil du lære mer om musikklokaler bør du sjekke ut «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål». Normene, som også er gratis, finner du her.

For «viderekomne» anbefales «NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse», verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler. NS 8178 må kjøpes fra Standard Norge. Det er viktig at standarden legges til grunn når kommuner og andre skal bygge nye musikklokaler eller pusse opp/bygge om eksisterende lokaler. Hvis kommunen skal i gang med et prosjekt som omfatter lokaler som skal brukes til musikkaktiviteter, så meld fra om at NS 8178 finnes – det er langt fra sikkert at kommunen din er kjent med standarden!

Rabatt på kornoter

Cantando Musikkforlag A/S tilbyr 10% rabatt på deres egne utgivelser når man handler notesett til kor, og 25% rabatt på abonnementsordningene deres. Kor, dirigenter og sangere kan også be om råd og veiledning fra Cantando sine fagfolk når man trenger det- dette kan være både til valg av repertoar og å utforske muligheter som finnes innen noter og repertoar. Ta gjerne kontakt med Cantando, de er der for oss og hjelper oss gjerne!

Fordelsavtale hos Hoopla billettformidling

Som medlem i Norsk Musikkråd får alle våre medlemskor fordeler hos Hoopla, en billettformidlingstjeneste på nett. Du kan lese mer om Hoopla her.

Roll-ups til ditt arrangement

Det er PR-komiteen til NSF som har stått for ideen bak disse flotte roll-up'ene. Disse kan lett tas med der koret opptrer eller vil markedsføre seg. Vi kan tilpasse deres eksemplar med korets eller distriktets egen logo.
Dere kan velge blant de tre slagordene som ble kåret til nr. 1, 2 og 3 i den lille konkurransen vi hadde i forkant av temamøte i forbindelse med NSF sitt landsmøte for noen år siden.

Slagordet som ble kåret til vinner, og som kommer fra Horten Damekor er:"Ingen for liten ingen for stor, - kom bli med, syng i kor"
Andreplassen lyder: "Fra sør til nord, vi synger i kor"
Tredjeplassen: "Vi synger med glede i kor"

Vi vil oppfordre distriktsforbund og kor til å bruke en eller flere av disse flotte slagordene i sin markedsføring av korsangen. Send bestilling per epost.