Våre vedtekter

§ 01 - Forbundet


a. Norsk Sangerforbund - NSF - er en landsomfattende sammenslutning av kor.
b. NSF har ingen partipolitisk eller religiøs tilknytning.
c. NSF er medlem av NASOM (Nordisk Arbeidersanger- og Musikerforbund), Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund og Koralliansen.

§ 02 - Formål

Forbundets formål er å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk. Dette kan gjøres ved:

• ulike studie- og utdanningstiltak for sangere og dirigenter.
• å arrangere sangerstevner, konserter og andre kulturarrangementer.
• samarbeid med offentlige organer og organisasjoner i inn- og utland om felles kulturoppgaver.

§ 03 - Organisasjon

a. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
b.
Styret er forbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.
c.
Det avholdes distriktsledermøte en gang per år de årene det ikke avholdes landsmøte. Dette innkalles av styret. Distriktsleder kan sende stedfortreder med fullmakt fra distriktet til distriktsledermøtet.
d.
Styret skal lede forbundets daglige virksomhet i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet.
e
. Musikkutvalget er forbundets musikalske rådgiver og pådriver i samarbeid med Koralliansen.
f.
“Tonens Makt” er forbundets nyhetsbrev (informasjonsskriv)
g.
Alle kor som godkjenner forbundets vedtekter kan bli medlemmer.
h.
Kor i samme fylke eller område skal danne distriktsforbund. Danning av distriktsforbund skal godkjennes av landsmøtet. Distriktsforbundenes vedtekter skal godkjennes av styret.

§ 04 - Landsmøtet

a: Landsmøtet består av styret og representanter fra korene.
b.
Landsmøtet skal som regel holdes hvert andre år. Sted og dato skal fastsettes av styret og kunngjøres minst 6 måneder i forkant.
c.
Ekstraordinært landsmøte innkalles når styret finner det påkrevet eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Det bør innkalles med minst 1 måneds varsel. Kun de saker som er årsak til innkallingen kan behandles.
d.
Korene har rett til å sende en representant for hvert påbegynt 25-talls medlemmer. Hvert distriktsforbund har rett til å sende en representant. Observatører fra kor og distriktsforbund kan delta med talerett, men uten stemmerett.
e.
Representantenes reiseutgifter til landsmøtet skal fordeles likt mellom alle møtende representanter. Alle reiser skal foregå på rimeligste måte.
f.
Forslag til landsmøtet må være kommet inn til styret minst 2 måneder før landsmøtet. Saksdokumenter skal sendes til korene og distriktsforbundene minst 1 måned før landsmøtet.
g.
Benkeforslag kan kun tas opp til behandling når de har tilknytning til forslag som er satt fram på vanlig måte.
h.
Beretning, regnskap, budsjett, handlingsplan, fastsettelse av kontingent og valg av representanter skal alltid stå på dagsorden. Styrehonorar fastsettes av landsmøtet.
i.
Vedtektsendringer kan kun skje på landsmøtet og med minst 2/3 flertall.
j.
Ved avstemming på landsmøtet gjelder alminnelig flertall.
k.
Hver representant og hvert styremedlem har 1 -en- stemme. En person har kun en stemme selv om personen innehar flere verv, og kan kun representere ett kor eller distrikt.
l.
Valgkomiteen skal innkalles til landsmøtet. Komiteen skal begynne arbeidet minst ett år før landsmøtet
m.
Landsmøtet skal velge følgende representanter til forbundets tillitsverv:
• Styret: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer.
• Musikkutvalget:
3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges blant dirigentene, 1 medlem med vara fra styret
• Valgkomiteen
: 1 medlem og 1 varamedlem fra 3 distriktsforbund.
• Norsk Musikkråd og Musikkens studieforbund:
1 representant og 1 vararepresentant.
• NASOM (Nordisk Arbeidersanger- og Musikerforbund): 1 representant og en vararepresentant. Når Norge har representantskapet velges også en leder og en sekretær.

§ 05 - Styret

a: Styret skal sørge for:
• den daglige drift og er det høyeste organ mellom landsmøtene
• føring av styrets møteprotokoll
• møteprotokoll og utgående korrespondanse skal godkjennes av leder
• føring av postjournal i Styreweb
• føring av regnskap
• utarbeidelse av beretning, budsjett og handlingsplan
• utarbeidelse av studietiltak
• oversikt over forbundets notearkiv og bistå korene ved kjøp av noter
b: Styret skal holde møter når lederen eller 3 av styremedlemmene finner det nødvendig.
c: Styret kan fatte gyldig vedtak når minst 4 av styremedlemmene er til stede.
d: Musikkutvalgets leder tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
e: Hvert styremedlem har 1-en- stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
f: Reiseutgifter, diett og tapt arbeidsfortjeneste i anledning styremøter godtgjøres av forbundet. Størrelsen på godtgjørelsene fastsettes på første styremøte i hver periode.
g: Forslag til protokoll sendes styret så raskt som mulig etter møtet med frist for tilbakemelding av merknader og korrigeringer. Eventuelle endringer og korrigeringer innarbeides i protokollen, og denne gjennomgås og godkjennes på neste styremøte. Deretter sendes den ut til samtlige distriktsforbund og kor.

§ 06 - Musikkutvalget

a: Musikkutvalget skal være en pådriver for å utvikle og heve forbundets musikalske nivå.
b: Utvalget skal arbeide ut fra retningslinjer og pålegg som kommer fra landsmøtet og styret.
c:
Utvalget skal velge en av dirigentene som leder.
d: Utvalget skal utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett. Disse legges fram for styret.
e:
Utvalgets leder er medlem av styret med forslags-, tale- og stemmerett når spørsmål vedrørende aktiviteter behandles.
f:
Utvalget har ansvar for å ivareta at regler om forlagsrett, opphavsrett m.m. følges.
g:
Utvalget skal i samarbeid med styret vedlikeholde NFSs notearkiv.
h:
Utvalget skal samordne sin aktivitet med Koralliansen og studieutvalgets aktiviteter.

§ 07 - Informasjon fra forbundet

a. Styret er ansvarlig utgiver av nyhetsbrevet «Tonens makt».
b.
Nyhetsbrevet og forbundets hjemmeside skal gi allsidig informasjon om forbundets virksomhet.
c.
Protokoller fra styret skal sendes til distrikt og kor, og skal anses som offisiell informasjon fra styret.

§ 08 - Kontingenten

a: Kontingenten pr. medlem skal fastsettes av landsmøtet og betales av korene.
b:
Barne- og ungdomskor betaler pr. kor.
c:
Kontingentrestanse til NSF skal medføre at koret mister sitt medlemskap i forbundet, hvis ikke kontingent er betalt innen 1 år. Kor og distriktsforbund skal varsles før medlemskap opphører.

§ 09 - Revisjonen

a: Forbundets regnskaper skal revideres 1 gang pr. år.
b:
Revisjonsprotokollen skal refereres i første styremøte etter hver revisjon.

§ 10 - Landssangerstevner

a: Landssangerstevner skal holdes så ofte som landsmøtet bestemmer. NSF er hovedansvarlig for stevnet.
b: Det skal velges en lokal komite minst 2 år før sangerstevnet skal holdes.
c:
Styret skal samtidig legge de ytre rammene for stevnet.
d:
Komiteen skal legge fram budsjett og plan for arrangementet.
e: Styret skal godkjenne arrangementene og stevnebudsjettet.
f:
Avvik større enn 10 % fremlegges styret for godkjenning.
g:
Overskudd ved stevner deles likt mellom NSF og distriktsforbundet som arrangerer stevnet.
h: Revidert stevneregnskap skal oversendes forbundet innen 6 måneder etter stevnet.

§ 11 - Utmerkelser

a: Alle medlemmer som har sammenhengende medlemskap i NSF eller sammenhengende medlemskap i et annet landsomfattende sangerforbund tildeles forbundets:

 • 5-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6 – 25 år.
 • 10-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6- 25 år.
 • 25-årsmerke etter 25 år.
 • 40-års diplom og merke etter 40 år.
 • 50-års plakett og merke etter 50 år.
 • 60-års gave og merke etter 60 år.
 • 70-års gave og merke etter 70 år.

b: Gullmerket er forbundets høyeste utmerkelse. Det gis etter styrets avgjørelse til personer som har gjort seg fortjent til den største anerkjennelse for fremragende virksomhet for forbundets fremgang og formål, lokalt og sentralt.
c: Dirigenter som har 25, 40, 50, 60 eller 70 år som dirigent for ett eller flere av NSFs kor, tildeles utmerkelser etter denne paragraf punkt a.

§ 12 - Oppløsning av forbundet

NSF kan kun oppløses ved at det fattes et vedtak om oppløsning på landsmøtet, der minimum ¾ av de stemmeberettigede støtter forslaget.

Ved vedtak om oppløsning av NSF, velges det et avviklingsstyre bestående av minimum 3, maksimum 5 personer. Dette styret skal innen en gitt frist, bestemt på samme landsmøte, utføre følgende oppgaver:

 • Avslutte alle aktive avtaler
 • Gjøre opp regnskapet, herunder betale forfalte regninger og inndrive utstående fordringer
 • Sørge for nødvendig innrapportering til ulike fora
 • Levere eiendeler og arkiv til Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
 • Andre praktiske oppgaver styret anser som hensiktsmessige for avviklingen

Ved eventuell oppløsning av NSF, skal alle likvide midler overføres til LOs kulturfond og eiendeler overføres til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Det kreves mer enn ¾ flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet ved oppløsning av NSF.

Ved eventuell oppløsning av NSF, skal alle likvide midler overføres til LO’s kulturfond og eiendeler overføres til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

sist revidert februar 2024