Våre vedtekter

§ 01 - Forbundet

a. Norsk Sangerforbund - NSF - er en landsomfattende sammenslutning av kor.
b.
NSF har ingen partipolitisk eller religiøs tilknytning.
c.
Norsk Sangerforbund er medlem av NASOM (Nordisk Arbeidersanger- og Musikerforbund) og Norsk Musikkråd/Musikkens Studieforbund.

§ 02 - Formål

a: Forbundets formål er å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk. Dette kan gjøres ved:

 • ulike studie- og utdanningstiltak for sangere og dirigenter.
 • å arrangere sangerstevner, konserter og andre kulturarrangementer.
 • samarbeid med offentlige organer og organisasjoner i inn- og utland om felles kulturoppgaver.

§ 03 - Organisasjon

a: Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
b: Landsstyret er forbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.
c: Forretningsutvalget skal lede forbundets daglige virksomhet i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret.
d: Musikkrådet er forbundets musikalske rådgiver og pådriver.
e: Barne- og ungdomsutvalget skal samordne og lede arbeidet med barne- og ungdomskor.
f: “Tonens Makt” er forbundets nyhetsbrev (informasjonsskriv)
g: Alle kor som godkjenner forbundets vedtekter kan bli medlemmer.
h: Kor i samme fylke eller område skal danne distriktsforbund. Danning av distriktsforbund skal godkjennes av landsmøtet/landsstyret. Distriktsforbundenes vedtekter skal godkjennes av landsstyret.

§ 04 - Landsmøtet

a: Landsmøtet består av landsstyret og representanter fra korene.
b:
Landsmøtet skal som regel holdes hvert tredje år. Sted og dato skal fastsettes av landsstyret og kunngjøres minst 6 måneder i forkant.
c:
Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det påkrevet eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Det bør innkalles med minst 1 måneds varsel. Kun de saker som er årsak til innkallingen kan behandles.
d:
Korene har rett til å sende en representant for hvert påbegynt 25-talls medlemmer. Distriktsforbundene har rett til å sende en representant i tillegg til den valgte landsstyrerepresentanten. Observatører fra kor og distriktsforbund kan delta, med talerett, men uten stemmerett.
e:
Representantenes reiseutgifter til landsmøtet skal fordeles likt mellom alle møtende representanter. Alle reiser skal foregå på rimeligste måte.
f:
Forslag til landsmøtet må være kommet inn til forretningsutvalget minst 2 måneder før landsmøtet. Saksdokumenter skal sendes til korene og distriktsforbundene minst 1 måned før landsmøtet (inkludert valgkomiteens innstilling). Landsmøtet fatter endelig vedtak om dagsorden.
g: Benkeforslag kan kun tas opp til behandling når de har tilknytning til forslag som er satt fram på vanlig måte.
h:
Beretning, regnskap, budsjett, handlingsplan, fastsettelse av kontingent og valg av representanter skal alltid stå på dagsorden.
i:
Vedtektsendringer kan kun skje på landsmøtet og med minst 2/3 flertall.
j:
Ved avstemming på landsmøtet gjelder alminnelig flertall.
k:
Hver representant og hvert landsstyremedlem har 1 -en- stemme. En person har kun en stemme selv om personen innehar flere verv, og kan kun representere ett kor/distrikt.
l:
Landsstyrets medlemmer kan ikke avgi stemme i saker slik at de fraskriver seg ansvar for vedtak de har vært med på som medlemmer av styret.
m:
Valgkomiteen skal innkalles til landsmøtet. Komiteen skal begynne arbeidet minst ett år før landsmøtet.
n:
Landsmøtet skal velge følgende representanter til forbundets tillitsverv:

 • Forretningsutvalg: Leder, nestleder/studieleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer.
 • Musikkrådet: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges blant dirigentene, 1 medlem m/varamedlem fra forretningsutvalget.
 • Barne- og ungdomsutvalget: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, fortrinnsvis fra samme distriktsforbund, 1 medlem m/varamedlem fra forretningsutvalget.
 • Revisjonen: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Valgkomiteen: 1 medlem og 1 varamedlem fra 3 distriktsforbund.
 • Norsk Musikkråd og Musikkens studieforbund: 1 representant og 1 vararepresentant.
 • NASOM (Nordisk Arbeidersanger- og Musikerforbund) 1 representant og en vararepresentant. Når Norge har representantskapet velges også en leder og en sekretær. Disse kan velges fra landsstyret.

§ 05 - Landsstyret

a: Landsstyret består av forretningsutvalgets medlemmer, ett medlem fra hvert distriktsforbund, barne- og ungdomsutvalgets og musikkrådets leder.
b: Landsstyremøter holdes når forretningsutvalget finner det riktig eller når minst 2/3 av landsstyrets medlemmer krever det.
c: Hvert distriktsforbund velger en landsstyrerepresentant og en vararepresentant. Hvis verken landsstyrerepresentanten eller vararepresentanten kan møte i landsstyret, kan distriktsforbundet sende en annen representant, men dette må være meldt inn til forretningsutvalget i forkant av landsstyremøtet.
d: Hvert landsstyremedlem har 1- en- stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Observatører fra distriktsforbund kan delta med talerett, men uten stemmerett.
e: Forretningsutvalgets medlemmer kan ikke avgi stemme i saker slik at de fraskriver seg ansvar for vedtak de har vært med på som medlemmer av forretningsutvalget.
f: Nødvendige suppleringsvalg til landsstyret foretas etter forslag fra distriktene.
g: Reiseutgifter, diett og tapt arbeidsfortjeneste i anledning landsstyremøter godtgjøres av forbundet. Størrelsen på godtgjørelsene fastsettes på første landsstyremøte i hver periode.
h: Forslag til referat sendes forretningsutvalget, landsstyrerepresentanter og vararepresentanter så raskt som mulig etter møtet med frist for tilbakemelding av merknader/korrigeringer. Eventuelle endringer/korrigeringer innarbeides i referatet og referatet gjennomgås og godkjennes på neste landsstyremøte.

§ 06 - Forretningsutvalget

a: Forretningsutvalget skal sørge for:

 • føring av forretningsutvalgets møteprotokoll. Møteprotokoll og utgående korrespondanse skal godkjennes av leder.
 • føring av postjournal
 • føring av regnskap.
 • utarbeidelse av beretning, budsjett og handlingsplan.
 • utarbeidelse av studietiltak.
 • oversikt over forbundets notearkiv og bistå korene ved kjøp av noter.

b: Forretningsutvalget skal holde møter når lederen eller 3 av medlemmene finner det nødvendig.
c: Forretningsutvalget kan fatte gyldig vedtak når minst 4 av medlemmene er til stede.

§ 07 - Musikkrådet

a: Musikkrådet skal være en pådriver for å utvikle og heve forbundets musikalske nivå.
b: Rådet skal arbeide ut fra retningslinjer og pålegg som kommer fra landsmøtet og landsstyret.
c:
Rådet skal velge en av dirigentene som leder.
d: Rådet skal utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett. Disse legges fram for landsstyret og landsmøtet.
e:
Rådets leder er medlem av landsstyret og tiltrer forretningsutvalget med forslags-, tale- og stemmerett når spørsmål vedrørende aktiviteter behandles.
f:
Rådet har ansvar for å ivareta at regler om forlagsrett, opphavsrett m.m. følges.
g:
Rådet skal i samarbeid med forretningsutvalget vedlikeholde Norsk Sangerforbunds notearkiv.

§ 08 - Barne- og ungdomsutvalget

a: Utvalget skal være pådriver i arbeidet for barne- og ungdomskor.
b:
Utvalget konstituerer seg selv.
c:
Utvalget skal utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett. Disse legges fram for forretningsutvalget og landsstyret på første møte etter konstituering for godkjenning.
d:
Utvalgets leder er medlem av landsstyret.

§ 09 - Informasjon fra forbundet

a: Forretningsutvalget er ansvarlig utgiver av nyhetsbrevet «Tonens makt».
b: Nyhetsbrevet og forbundets hjemmeside skal gi allsidig informasjon om forbundets virksomhet.

§ 10 - Kontigenten

a: Kontingenten pr. medlem skal fastsettes av landsmøtet og betales av korene.
b:
Barne- og ungdomskor betaler pr. kor.
c:
Kontingentrestanse til NSF skal medføre at koret mister sitt medlemskap i forbundet, hvis ikke kontingent er betalt innen 1 år. Kor og distriktsforbund skal varsles før medlemskap opphører.

§ 11 - Stevnefondet

a: Overskudd etter stevner og 10 % av kontingenten skal tilføres stevnefondet.
b: Når fondet har nådd kr. 20.000 skal overskytende midler tilføres kultur- og kampanjefondet.
c:
Fondets midler kan stilles til disposisjon for arrangementskomiteen for lands- og internasjonale stevner.

§ 12 - Kultur- og kampanjekassen

a: Fondet kan nyttes til medlemsverving, dirigentkurs og fagstoff til ”Tonens Makt”.
b:
Forretningsutvalget administrerer fondet.
c:
Distriktsforbundene kan søke om økonomisk stønad fra fondet ifm. arbeid for å få flere kor med i NSF, eventuelt danne nye kor.
d:
Bevilgninger eller arrangementer som krever større utbetalinger, skal legges fram for landsstyret til avgjørelse.
e: Når fondet har nådd kr. 15.000 skal overskytende midler tilføres administrasjonskassen.

§ 13 - Revisjonen

a: Forbundets regnskaper skal revideres 1 gang pr. år.
b:
Revisjonsprotokollen skal refereres i første forretningsutvalgsmøte etter hver revisjon.

§ 14 - Landssangerstevner

a: Landssangerstevner skal holdes så ofte som landsmøtet bestemmer. NSF er hovedansvarlig for stevnet.
b: Det skal velges en lokal komite minst 2 år før sangerstevnet skal holdes. Datoen for neste stevne skal ikke kunngjøres før foregående stevne er arrangert.
c:
Forretningsutvalget skal samtidig legge de ytre rammene for stevnet.
d:
Komiteen skal legge fram budsjett og plan for arrangementet.
e: Forretningsutvalget skal godkjenne arrangementene og stevnebudsjettet.
f:
Avvik større enn 10 % fremlegges forretningsutvalget for godkjenning
g:
Overskudd ved stevner deles likt mellom NSF og distriktsforbundet som arrangerer stevnet.
h: Revidert stevneregnskap skal oversendes forbundet innen 6 måneder etter stevnet.

§ 15 - Utmerkelser

a: Alle medlemmer som har sammenhengende medlemskap i NSF eller sammenhengende medlemskap i et annet landsomfattende sangerforbund tildeles forbundets:

 • 5-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6 – 25 år.
 • 10-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6- 25 år.
 • 25-årsmerke etter 25 år.
 • 40-års diplom og merke etter 40 år.
 • 50-års plakett og merke etter 50 år.
 • 60-års gave og merke etter 60 år.
 • 70-års gave og merke etter 70 år.

b: Gullmerket er forbundets høyeste utmerkelse. Det gis etter landsstyrets avgjørelse til personer som har gjort seg fortjent til den største anerkjennelse for fremragende virksomhet for forbundets fremgang og formål, lokalt og sentralt.
c: Dirigenter som har 25, 40, 50, 60 eller 70 år som dirigent for ett eller flere av NSFs kor, tildeles utmerkelser etter denne paragraf punkt a.

§ 16 - Oppløsning av forbundet

Det kreves mer enn ¾ flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet ved oppløsning av Norsk Sangerforbund.

Ved eventuell oppløsning av Norsk Sangerforbund, skal alle likvide midler overføres til LO’s kulturfond og eiendeler overføres til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.